NIZKE GRADNJE

Obnova igrišča pri OŠ Medvode (Občina Medvode)

Makadamska cesta  (Občina Škofja Loka)

Obnova LC Križ - Komenda (Občina Komenda)

Cesta in kanalizacija Gabrje - Trpin (Občina Dobrova - Polhov gradec)

Vodovod in kanalizacija na Levstikovi ulici (Občina Kamnik)

Obnova pločnika ob Šaranovičevi cesti (Občina Domžale)

Cestna in komunalna infrastruktura v Ligojni (Občina Vrhnika)

Ureditev zunanjih površin v Dolenji vasi (Občina Železniki)

Pešpot ob Kamniški Bistrici (Občina Domžale)

Obnova Medvoške ceste ( Občina Medvode)

Rekonstrukcija LC Strmica - Zaplana (Občina Vrhnika)

Izgradnja pločnika v naselju Studeno (Občina Železniki)

Občina Kamnik: JP Volčji potok - Nova vas

Občina Trzin: parkirišče za OŠ

SGP Zidgrad d.d. : Izgradnja krožnega križišča v Cerknici

Občina Horjul: Sanacija hudournika v Vrzdencu

Občina Horjul: Sanacija vodotoka Stojanšek in rekonstrukcija Stare ceste

Občina Mengeš:Ureditev komunalne infrastrukture ME52 in ME53

Občina Kamnik: Izgradnja pločnika v naselju Laze

Mestna občina Kranj: Cesta v Povljah

Občina Železniki: Ureditev dveh cestnih priključkov Studeno

Občina Tržič: Cesta Kovor - Brdo

DSO: Prestavitev zunanje kanalizacije in zunanja ureditev

Občina Ilirska Bistrica : Novogradnja  igrišča

Mestna občina Nova Gorica: širitev žarnega pokopališča Stara gora

JPK Vrhnika d.o.o.: Pločnik Drenov grič

Občina Škofja Loka: Sanacija ceste po poplavah (Visoko - Pasja ravan)

Občina Brezovica: Oporni zid Kamnik pod Krimom

Študentski dom Ljubljana : Zunanja ureditev Kardeljeva ploščad

Občina Ig: Avtobusna postajališča

Občina Tržič: Kanalizacija in cesta za Jezom

Mestna Občina Kranj: Sanacijski ukrepi brežine reke Kokre

Občina Železniki: Izgradnja igrišča v Dolenji vasi

Občina Horjul: Sanacija plazu v Prošci

Žale: Sanacija zelene strehe

Občina Tržič: Obnova vozišča Retnje - Smuk

Občina Vrhnika: Zunanja ureditev Cankarjevega doma

Občina Ig in SAZU :  Dostopna cesta za območje Ig

Občina Tržič: Sanacija usada Visoče in sanacija usada Popov

Občina Postojna: Urejanje komunalne opreme v Goričici

Ginex international d.o.o.: Komunalna infrastruktura Podnanos

Ginex international d.o.o.: KBV Pivka - Postojna

Hidrotehnik d.d.: Izgradnja plinovoda Litija

Občina Medvode: Dograditev hodnika za pešce Zbilje - Vodice

Občina Log - Dragomer : Prenova ceste pod Lovrencem

Eho projekt d.o.o. : sanacija potoka Bela

Ministrstvo za kulturo: Zunanja ureditev pristav Snežnik

Občina Ig: večnamensko igrišče Brest

Ministrstvo za kulturo: Delna sanacija KD Črnomelj

Kpl d.d.:  Izgradnja propustov na cesti Brezovica - Vrhnika

Ministrstvo za kulturo : Sanacija zidu in namestitev lovilnih mrež ob Predjamskem gradu

MORS: Dograditev poligona s pripadajočo infrastrukturo, Ig

Občina Škofljica:  Asfaltiranje ceste Gradišče - Vrh

Javni zavod šport Ljubljana:  Zunanja ureditev plezalnega parka Svoboda na Viču

RS Ministrstvo za kulturo:  Izvedba nujnih sanacijskih del ob gradu Predjama

Ginex international d.o.o.:  Obnova in modernizacija ceste Koseč

                                             Vodovodni sistem Postojna - Pivka - vodovod Buje

                                             Most na javni poti Podgraje

                                             Zunanja ureditev pošte Ilirska Bistrica s parkiriščem

Hidrotehnik d.d.:  Ureditev Prošce na Lavrici

                              Sanacija Dragovškega potoka

                              Kanalizacija v Občini Škofljica

                              Zadrževalnik Brdo

                              Sanacija Mrzlice na območju sotočja s Koritnico v Čečah

                              Distribucijski vodovod in kanalizacija Kal nad Kanalom

                              Interventno odstranjevanje naplavin na porečju Vipave

                              Sanacija desne brežine Iške pri hipodromu Strahomer - Tomišelj

                              Sanacija Reke v občini Šmartno pri Litiji

                              Sanacija Medije v območju industrijske cone Kisovec - Zagorje

                              Ravnodolščica - zaustavitev plavin nad naseljem Ravni Dol

                              Razbremenilnik Pšate v občini Komenda

                              Sanacija zajede na Iški v Črni vasi

                              Sanacija jezu na Obrhu in sanacija požiralnika Globina

                              Sanacija kamnitih zidov v razbremenilniku Pšate Topole - Mengeš

                              Zapoška, poškodbe brežin in dna struge v Mastaniji

VISOKE GRADNJE

Oftalma d.o.o.:  gradbeno - obrtniška dela na očesni ordinaciji in optiki  Oftalma

RS Ministrstvo za kulturo:  2.faza objekt T, krak B pristave Snežnik

Javni stanovanjski sklad MOL: celovita prenova stanovanjskih enot na naslovih Cesta španskih borcev

Eurogradnje d.o.o.: Stanovanjska hiša koseški bajer

                                 Samski dom Vrhnika

                                 Brezovica - stanovansjki trojček

Rogelj & Rogelj d.o.o.:  Izgradnja avtomehanične delavnice z bifejem

Mil-pron d.o.o.: Izgradnja treh dvostanovanjskih objektov in ureditev okolice - Pirniče