NIZKE GRADNJE

Širitev in ureditev parkirišča na Kureščku (občina Ig)

Rekonstrukcija Savske ceste v Kranju  (občina Kranj)

Obnova tekaške steze s tartanom pri OŠ Matije Čopa (občina Kranj)

Sanacija ceste in plazovitih območij v Jevnici (Občina Litija)

Rekonstrukcija ceste Podčelo - Podlipa (Občina Vrhnika)

Komunalna ureditev Hruševske ceste (Hidrotehnik d.o.o.)

Protipoplavna ureditev Gradaščice  - etapa 1A (VGP Drava Ptuj d.o.o.)

Gradnja parkirnih površin na Pavšičevi ulici (Občina Logatec)

Izgradnja vodovoda in kanalizacije v naselju Vrhpolje (Občina Kamnik)

Ureditev ceste Na Hribc (Občina Škofja Loka)

Meteorni sistem Zg.Pirniče (Občina Medvode)

Širitev pokopališča v Cerknici (Občina Cerknica)

Ureditev parkirišča pri ravbarjevem stolpu (Občina Postojna)

Cesta Logar - vodohran Rovte (Občina Logatec)

Sanacija ceste Bočna - Menina planina - Okrog - Češnjice - Golice (Občina Kamnik)

Sekundarna kanalizacija Ustje in Cerkovnik (Občina Šmartno pri Litiji)

Ureditev komunalne infrastrukture Dašnica (Občina železniki)

Komunalna ureditev Grajske poti (Občina Škofja Loka)

Parkirišče Poštni vrt (Občina Logatec)

Avtobusno postajališče kalce (Občina Logatec)

Igrišče pri vrtcu Dol pri Ljubljani (Občina Dol pri Ljubljani)

Sanacija ceste Preska - Tehovec - Suše (Občina Medvode)

Sanacija ceste Topol (Občina Medvode)

Fekalna kanalizacija Sv.Duh (Občina Škofja Loka)

Izgradnja vodovoda v naselju Frankovo naselje (Občina Škofja Loka)

Ureditev notranjosti in zunanjosti tunela iz 1.svetovne vojne (Občina Logatec)

Ureditev površin za pešce in kolesarje (Občina Škofja Loka)

Širitev pokopališča Postojna (Občina Postojna)

Parkirišče ob pokopališču v Vipavi (Občina Vipava)

Most na potoku Stržen Narin (Občina Pivka)

Ureditev avtobusnega obračališča Kalce (Občina Logatec)

Prometna ureditev in meteorna odvodnja OŠ Šempas (Mestna občina Nova Gorica)

Ureditev LC Rotek - Zg.danje - Torka - Ravne - Šurk (Občina Železniki)

Ureditev Stare ceste (Občina Logatec)

Razširitev pokopališča v Gorenjem Logatcu (Občina Logatec)

Igrišče na Orlah (Občina Škofljica)

Podporna konstrukcija in delna rekonstrukcija Tomazinove ulice (Občina Šmartno pri Litiji)

Zunanja ureditev OŠ Polhov Gradec (Občina Dobrova - Polhov gradec)

Izgradnja kanalizacije Gorenje vas in Dobravšce (Občina Gorenja vas)

Ureditev para avtobusnih postajališč (Občina Medvode)

Gradnja razbremenilnika RA 13 (Mestna občina Kranj)

Povezovalna cesta mimo plavalnega bazena (Občina Železniki)

Ureditev pločnika Goriče - Golnik (mestna občina Kranj)

Izgradnja komunalne infrastrukture Klanec (SGP Zidgrad d.d.)

Ureditev krožnega križišča pri letališču Bovec (SGP Zidgrad d.d.)

Sanacija vodotoka Voslica (Ministrstvo za okolje in prostor)

Protipoplavna zaščita (Biotehniški center naklo)

Plaz Podlonk (Občina Železniki)

Obnova igrišča pri OŠ Medvode (Občina Medvode)

Makadamska cesta  (Občina Škofja Loka)

Obnova LC Križ - Komenda (Občina Komenda)

Cesta in kanalizacija Gabrje - Trpin (Občina Dobrova - Polhov gradec)

Vodovod in kanalizacija na Levstikovi ulici (Občina Kamnik)

Obnova pločnika ob Šaranovičevi cesti (Občina Domžale)

Cestna in komunalna infrastruktura v Ligojni (Občina Vrhnika)

Ureditev zunanjih površin v Dolenji vasi (Občina Železniki)

Pešpot ob Kamniški Bistrici (Občina Domžale)

Obnova Medvoške ceste ( Občina Medvode)

Rekonstrukcija LC Strmica - Zaplana (Občina Vrhnika)

Izgradnja pločnika v naselju Studeno (Občina Železniki)

Občina Kamnik: JP Volčji potok - Nova vas

Občina Trzin: parkirišče za OŠ

SGP Zidgrad d.d. : Izgradnja krožnega križišča v Cerknici

Občina Horjul: Sanacija hudournika v Vrzdencu

Občina Horjul: Sanacija vodotoka Stojanšek in rekonstrukcija Stare ceste

Občina Mengeš:Ureditev komunalne infrastrukture ME52 in ME53

Občina Kamnik: Izgradnja pločnika v naselju Laze

Mestna občina Kranj: Cesta v Povljah

Občina Železniki: Ureditev dveh cestnih priključkov Studeno

Občina Tržič: Cesta Kovor - Brdo

DSO: Prestavitev zunanje kanalizacije in zunanja ureditev

Občina Ilirska Bistrica : Novogradnja  igrišča

Mestna občina Nova Gorica: širitev žarnega pokopališča Stara gora

JPK Vrhnika d.o.o.: Pločnik Drenov grič

Občina Škofja Loka: Sanacija ceste po poplavah (Visoko - Pasja ravan)

Občina Brezovica: Oporni zid Kamnik pod Krimom

Študentski dom Ljubljana : Zunanja ureditev Kardeljeva ploščad

Občina Ig: Avtobusna postajališča

Občina Tržič: Kanalizacija in cesta za Jezom

Mestna Občina Kranj: Sanacijski ukrepi brežine reke Kokre

Občina Železniki: Izgradnja igrišča v Dolenji vasi

Občina Horjul: Sanacija plazu v Prošci

Žale: Sanacija zelene strehe

Občina Tržič: Obnova vozišča Retnje - Smuk

Občina Vrhnika: Zunanja ureditev Cankarjevega doma

Občina Ig in SAZU :  Dostopna cesta za območje Ig

Občina Tržič: Sanacija usada Visoče in sanacija usada Popov

Občina Postojna: Urejanje komunalne opreme v Goričici

Ginex international d.o.o.: Komunalna infrastruktura Podnanos

Ginex international d.o.o.: KBV Pivka - Postojna

Hidrotehnik d.d.: Izgradnja plinovoda Litija

Občina Medvode: Dograditev hodnika za pešce Zbilje - Vodice

Občina Log - Dragomer : Prenova ceste pod Lovrencem

Eho projekt d.o.o. : sanacija potoka Bela

Ministrstvo za kulturo: Zunanja ureditev pristav Snežnik

Občina Ig: večnamensko igrišče Brest

Ministrstvo za kulturo: Delna sanacija KD Črnomelj

Kpl d.d.:  Izgradnja propustov na cesti Brezovica - Vrhnika

Ministrstvo za kulturo : Sanacija zidu in namestitev lovilnih mrež ob Predjamskem gradu

MORS: Dograditev poligona s pripadajočo infrastrukturo, Ig

Občina Škofljica:  Asfaltiranje ceste Gradišče - Vrh

Javni zavod šport Ljubljana:  Zunanja ureditev plezalnega parka Svoboda na Viču

RS Ministrstvo za kulturo:  Izvedba nujnih sanacijskih del ob gradu Predjama

Ginex international d.o.o.:  Obnova in modernizacija ceste Koseč

                                             Vodovodni sistem Postojna - Pivka - vodovod Buje

                                             Most na javni poti Podgraje

                                             Zunanja ureditev pošte Ilirska Bistrica s parkiriščem

Hidrotehnik d.d.:  Ureditev Prošce na Lavrici

                              Sanacija Dragovškega potoka

                              Kanalizacija v Občini Škofljica

                              Zadrževalnik Brdo

                              Sanacija Mrzlice na območju sotočja s Koritnico v Čečah

                              Distribucijski vodovod in kanalizacija Kal nad Kanalom

                              Interventno odstranjevanje naplavin na porečju Vipave

                              Sanacija desne brežine Iške pri hipodromu Strahomer - Tomišelj

                              Sanacija Reke v občini Šmartno pri Litiji

                              Sanacija Medije v območju industrijske cone Kisovec - Zagorje

                              Ravnodolščica - zaustavitev plavin nad naseljem Ravni Dol

                              Razbremenilnik Pšate v občini Komenda

                              Sanacija zajede na Iški v Črni vasi

                              Sanacija jezu na Obrhu in sanacija požiralnika Globina

                              Sanacija kamnitih zidov v razbremenilniku Pšate Topole - Mengeš

                              Zapoška, poškodbe brežin in dna struge v Mastaniji

VISOKE GRADNJE

Oftalma d.o.o.:  gradbeno - obrtniška dela na očesni ordinaciji in optiki  Oftalma

RS Ministrstvo za kulturo:  2.faza objekt T, krak B pristave Snežnik

Javni stanovanjski sklad MOL: celovita prenova stanovanjskih enot na naslovih Cesta španskih borcev

Eurogradnje d.o.o.: Stanovanjska hiša koseški bajer

                                 Samski dom Vrhnika

                                 Brezovica - stanovansjki trojček

Rogelj & Rogelj d.o.o.:  Izgradnja avtomehanične delavnice z bifejem

Mil-pron d.o.o.: Izgradnja treh dvostanovanjskih objektov in ureditev okolice - Pirniče